Partner Główny Rankingu

Szkoły na wagę złota

Dwudziesty, jubileuszowy Ranking Liceów i Techników Perspektywy jest szczególny ze względu na „okrągłą” rocznicę powstania jego pierwszej edycji. Natomiast pod względem metodologicznym – od wprowadzenia w roku 2011 jako głównego kryterium wyników matury – zmienia się w niewielkim stopniu i zawsze po długich konsultacjach z ekspertami. Dzięki temu co roku powstaje szczegółowa i wiarygodna „fotografia” polskich szkół średnich, wykonana pod nieprzypadkowym kątem.

Pokazujemy szkoły, w których warto się uczyć. I nie chodzi tylko o czołową piętnastkę najlepszych liceów oraz dziesiątkę najlepszych techników, które honorujemy podczas gali rankingu. Z tabel, które publikujemy, można odczytać znacznie więcej: która szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, a która wspina się coraz wyżej w zestawieniu. Gdzie najlepiej wypada matura z matematyki, a gdzie jest najwięcej laureatów olimpiad. To wiedza na wagę życiowego sukcesu!

Przejdź do rankingu

Wiemy doskonale, jak wielkie emocje budzi nasz ranking. Na jego rezultaty czekają nie tylko dyrektorzy szkól i nauczyciele, dla których jest on podsumowaniem całorocznej pracy. Wyniki rankingu mają także ogromny wpływ na decyzje tysięcy uczniów, którzy poszukują odpowiedniej dla siebie szkoły. Ale to nie wszyscy, dla których to zestawienie jest bardzo istotne: Ranking Liceów i Techników Perspektywy czytają także uważnie organy prowadzące szkół. Z satysfakcją odnotowujemy, że najlepsze licea i technika są nagradzane przez prezydentów miast, kuratorów oświaty, marszałków i wojewodów. Dlatego niezwykle skrupulatnie zbieramy i przetwarzamy dane na temat pracy szkół, sprawdzamy informacje, które budzą jakieś wątpliwości. Przygotowanie Rankingu Liceów i Techników to naprawdę wielka praca.

Zaczęło się od olimpiad

Aż do 2010 roku nasz Ranking Liceów i Techników był rankingiem jednokryterialnym, opartym na wynikach olimpiad przedmiotowych i zawodowych finansowanych przez MEN i znajdujących się w jego rejestrze. Musieliśmy oprzeć się na tym wyznaczniku, bowiem w pierwszych latach tworzenia rankingu to olimpiady były jedynym kryterium pozwalającym obiektywnie porównać szkoły z całej Polski.

W tegorocznym rankingu uwzględniliśmy rekordową liczbę aż 52 olimpiad krajowych. Od czterech lat w naszym rankingu uwzględniamy także osiągnięcia uczniów w olimpiadach międzynarodowych. Pod uwagę wzięliśmy w tym roku 13 olimpiad międzynarodowych.

Dane zewnętrzne i sprawdzone

Naszymi partnerami są od początku tworzenia rankingu przewodniczący i sekretarze komitetów głównych olimpiad. Zawsze mogliśmy też liczyć na rektorów polskich uczelni. A odkąd mamy w Polsce stabilny i sprawny system egzaminów zewnętrznych, wiarygodne dane uzyskujemy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Szczególne podziękowania kierujemy zatem co roku do ich dyrektorów.

Dzięki wiarygodnym i porównywalnym danym na temat egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych, ranking jest precyzyjną „fotografią” polskich liceów i techników. Porównując kolejne edycje, można w sposób uprawniony wyciągać wnioski na temat stanu polskiej edukacji.

Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, daje to znakomity zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły.

Kapituła

Zadaniem Kapituły Rankingu jest ustalenie metodologii rankingu, w tym przyjęcie kryteriów i nadanie im procentowej wagi, nadzór nad prawidłowością gromadzenia i weryfikacji danych oraz zatwierdzenie i ogłoszenie ostatecznych wyników rankingu.

W skład Kapituły Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018 weszli tradycyjnie przedstawiciele trzech środowisk edukacyjnych:

 • przewodniczący komitetów głównych olimpiad
 • dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE), oraz
 • członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Wszystkie te grupy łączy przewodniczący Kapituły – prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP. Będąc osobą powszechnie znaną i szanowaną w środowisku akademickim i nauczycielskim, prof. Łaszczyk jest zarazem pasjonatem podnoszenia jakości kształcenia na wszystkich szczeblach polskiej edukacji.

Podczas posiedzenia w listopadzie 2017 r. Kapituła omówiła i zatwierdziła metodologię rankingu 2018, a także przedyskutowała wstępnie zmiany, które mogą w nim nastąpić w kolejnych edycjach.

Kryterium wejścia

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2017 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej.

W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Dla szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia natomiast wyników z matury międzynarodowej.

Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Kryteria i ich wagi

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria i ich wagi procentowe w Rankingu Liceów 2018:

 • sukcesy w olimpiadach 30%
 • matura – przedmioty obowiązkowe 25%
 • matura – przedmioty dodatkowe 45%

Natomiast w przypadku Rankingu Techników 2018 obowiązują cztery kryteria. Są to:

 • sukcesy w olimpiadach 20%
 • matura – przedmioty obowiązkowe 20%
 • matura – przedmioty dodatkowe 30%
 • wyniki egzaminów zawodowych 30%

Rankingi główne i dodatkowe

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2018 to pięć rankingów odzwierciedlających główne aspekty pracy szkół oraz różnorodność ich misji. Przede wszystkim są to dwa rankingi główne:

 • Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2018 (ranking trzykryterialny), który prezentuje 500 najlepszych liceów w Polsce.
 • Ogólnopolski Ranking Techników 2018 (czterokryterialny), który prezentuje 300 najlepszych techników w naszym kraju.

Uzupełnieniem rankingów głównych są trzy ogólnopolskie rankingi w poszczególnych kryteriach i grupach kryteriów. Są to:

 • Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2018 (dwukryterialny), prezentujący 200 liceów, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2017 r.
 • Ranking Maturalny Techników 2018 (dwukryterialny), prezentujący 200 techników, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2017 r.
 • Ranking Szkół Olimpijskich 2018 (jednokryterialny), który prezentuje 200 liceów i techników, których uczniowie odnieśli największe sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach w roku szkolnym 2016/2017.

Najlepsi w województwach

Dla ułatwienia porównań szkół w skali lokalnej i regionalnej, przygotowaliśmy również podrankingi wojewódzkie liceów i techników, które są wyciągami z rankingów ogólnopolskich. Będę one przydatne zarówno nauczycielom i władzom samorządowym, jak i rodzicom i uczniom wybierającym liceum lub technikum w swoim regionie.

Triumfatorzy 2018

W Rankingu Liceów Ogólnokształcących na najwyższym stopniu podium znalazło XIII LO w Szczecinie, które jest też Szkołą 20-lecia Rankingu. Serdecznie gratulujemy dyrektorowi Cezaremu Urbanowi, jego nauczycielom i uczniom!

Na drugim stopniu podium znakomite Liceum Akademickie UMK w Toruniu, kierowane od lat przez dyrektora Arkadiusza Stańczyka. W tym roku na miejscu trzecim jest XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, zatem wyrazy uznania należą się po raz kolejny dyrektor Reginie Lewkowicz i jej zespołowi.

W Rankingu Techników znów nastąpiła zmiana na pozycji lidera: w tym roku zwyciężyło Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Kustronia w Nowym Sączu, którym z sukcesami kieruje dyrektor Walenty Szarek. Wielkie gratulacje! Na miejscu drugim – ubiegłoroczny triumfator, Technikum Elektroniczne im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Wyrazy uznania dla Romana Wojciechowskiego, dyrektora tej znakomitej szkoły!

Na trzeciej pozycji w Rankingu Techników znalazło się lubelskie Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. Gratulujemy dyrektor Elżbiecie Hanc i je zespołowi.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom XX Rankingu Liceów i Techników Perspektywy. To sukces na wagę złota.

PERSPEKTYWY

 

Partner Rankungu Techników

Fundatorzy nagród