Partner Rankingu

Brawa dla najlepszych!

Były dyplomy, gratulacje, pamiątkowe zdjęcia, a nawet deszcz confetti na zakończenie uroczystości: tak wyglądał 21. finał Rankingu Liceów i Techników Perspektywy, który odbył się 10 stycznia w kampusie Grupy Uczelni Vistula w Warszawie. Najlepszym szkołom z całej Polski gratulowała Kapituła Rankingu, rektorzy i prorektorzy uczelni, prezydenci miast, reprezentanci władz oświatowych. 

Laureaci – przedstawiciele kilkudziesięciu liceów i techników – przyjechali z całej Polski. Niektórzy, jak uczniowie Technikum Informatycznego z Pucka, wyruszyli o świcie, żeby zdążyć na uroczystość. Wśród nagrodzonych były zarówno szkoły z długą rankingową historią, jak i debiutanci. Wszystkich łączy jakość nauczania, entuzjazm nauczycieli i uczniów. - Dobra szkoła to taka, do której i nauczyciel, i uczeń przychodzi z przyjemnością – podkreśliła Regina Lewkowicz, dyrektorka zwycięskiego XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. – Cieszę się, że do tradycyjnych sukcesów warszawskich liceów dodaliśmy pierwsze w kraju miejsce dla technikum – dodał Sławomir Kasprzak, dyr. Technikum Mechatronicznego nr 1 w ZSLiT w Warszawie (szkoły, która po raz pierwszy znalazła się na najwyższym podium ogólnopolskiego rankingu). Uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019 odbyło się 10 stycznia w Akademii Biznesu i Finansów Vistula w Warszawie. Dziękujemy Gospodarzom za znakomity finał podsumowujący całoroczną pracę szkół!

Zainteresowanych tegorocznymi wynikami aż 1500. najlepszych w kraju szkół średnich zapraszamy na strony:

www.licea.perspektywy.pl, www.technika.perspektywy.pl

fot. Krzysztof Wojciewski

Liceum lub technikum to szkoła, która w największym stopniu kształtuje młodego człowieka. Jeśli jest dobra – wpaja wartości, otwiera umysł, zapewnia udany start w dorosłe życie. Nasz Ranking pokazuje te polskie szkoły średnie, które robią to najlepiej.

Nie sposób przecenić wagi tych 4 lub 5 lat u progu dorosłości. Dlatego tak ważny jest wybór liceum i technikum odpowiedniego do ambicji i predyspozycji nastolatka. Ranking Perspektyw to kopalnia wiedzy o szkołach w całej Polsce, umożliwiająca porównywanie szkół, sprawdzanie ich sukcesów i słabszych stron, wyników na tle konkurencji.

Pokazujemy szkoły, w których warto się uczyć. I nie chodzi tylko o czołową piętnastkę najlepszych liceów oraz dziesiątkę najlepszych techników, które honorujemy podczas gali rankingu. Z tabel, które publikujemy, można odczytać znacznie więcej: która szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, która spada, a która wspina się coraz wyżej w zestawieniu.

Na ogłoszenie naszego rankingu czekają nie tylko dyrektorzy szkól i nauczyciele, dla których jest on podsumowaniem ich pracy. Wyniki mają także ogromny wpływ na decyzje dziesiątków tysięcy uczniów, którzy poszukują odpowiedniej dla siebie szkoły. Ranking Liceów i Techników Perspektywy czytają także uważnie organy prowadzące szkół. Z satysfakcją odnotowujemy, że najlepsze licea i technika są nagradzane przez prezydentów miast, kuratorów oświaty, marszałków i wojewodów.

Jak porównać szkoły

Pod względem metodologicznym – od wprowadzenia w roku 2011 jako głównego kryterium wyników matury – ranking zmienia się w niewielkim stopniu i zawsze po długich konsultacjach. Dzięki temu co roku powstaje szczegółowa i wiarygodna „fotografia” polskich szkół średnich. Porównując kolejne edycje, można w sposób uprawniony wyciągać wnioski na temat stanu polskiej edukacji.

Do 2010 roku nasz Ranking Liceów i Techników był rankingiem jednokryterialnym, opartym na wynikach olimpiad przedmiotowych i zawodowych finansowanych przez MEN i znajdujących się w rejestrze ministerstwa. Musieliśmy oprzeć się na tym wyznaczniku, bowiem w pierwszych latach tworzenia rankingu to olimpiady były jedynym kryterium pozwalającym obiektywnie porównać szkoły z całej Polski. W tegorocznym rankingu uwzględniliśmy 54 olimpiady krajowe oraz 14 olimpiad międzynarodowych.

Partnerami Perspektyw są od początku tworzenia rankingu przewodniczący i sekretarze komitetów głównych olimpiad. Odkąd mamy w Polsce stabilny i sprawny system egzaminów zewnętrznych, wiarygodne dane uzyskujemy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Szczególne podziękowania kierujemy zatem, jak co roku, do ich dyrektorów i pracowników.

Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły.

Kapituła Rankingu

Zadaniem Kapituły Rankingu jest ustalenie metodologii, w tym przyjęcie kryteriów i nadanie im procentowej wagi, nadzór nad prawidłowością gromadzenia i weryfikacji danych oraz zatwierdzenie i ogłoszenie ostatecznych wyników rankingu.

W skład Kapituły Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019 weszli tradycyjnie przedstawiciele trzech środowisk edukacyjnych:

 • przewodniczący komitetów głównych olimpiad
 • dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE), oraz
 • członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Wszystkie te grupy łączy przewodniczący Kapituły – prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP. Będąc osobą powszechnie znaną i szanowaną w środowisku akademickim i nauczycielskim, prof. Łaszczyk jest zarazem pasjonatem podnoszenia jakości kształcenia na wszystkich szczeblach polskiej edukacji.

Podczas posiedzenia w listopadzie 2018 r. Kapituła omówiła i zatwierdziła metodologię rankingu 2019, a także przedyskutowała wstępnie zmiany, które mogą w nim nastąpić w kolejnych edycjach.

Wprowadzenie RODO zaowocowało nieoczkiwanymi problemami z uzyskaniem wyników olimpiad. Danych o liczbie laureatów i finalistów (nie prosiliśmy o ich nazwiska) odmówiły nam: Olimpiada Logistyczna, Olimpiada Zawodowa „Buduj z pasją”, Olimpiada Medialna i Olimpiada Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Dane o tych olimpiadach udało nam się uzupełnić dzięki informacjom uzyskanym bezpośrednio w szkołach.

„Magiczne” 0,75

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2018 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej.

W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Dla szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia natomiast wyników matury międzynarodowej.

Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Trzy lub cztery kryteria

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria i ich wagi w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019:

 • sukcesy w olimpiadach 30%
 • matura – przedmioty obowiązkowe 25%
 • matura – przedmioty dodatkowe 45%

Natomiast w przypadku Rankingu Techników 2019 obowiązują cztery kryteria. Są to:

 • sukcesy w olimpiadach 20%
 • matura – przedmioty obowiązkowe 20%
 • matura – przedmioty dodatkowe 30%
 • wyniki egzaminów zawodowych 30%

Pięć rankingów

Rankingi główne to:

 • Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2019, który prezentuje 1000 najlepszych liceów w Polsce (tu publikujemy 500 z nich, całość w internetowej wersji rankingu).
 • Ogólnopolski Ranking Techników 2019 (na podstawie czterech kryteriów), który prezentuje 500 najlepszych techników (tu publikujemy 300 z nich, całość w internetowej wersji rankingu)..

Uzupełnieniem rankingów głównych są trzy ogólnopolskie rankingi kryteriach i grupach kryteriów. Są to:

 • Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2019 (dwukryterialny), prezentujący 200 liceów, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2018 r.
 • Ranking Maturalny Techników 2019 (dwukryterialny), prezentujący 200 techników, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2018 r.
 • Ranking Szkół Olimpijskich 2019 (jednokryterialny), który prezentuje 200 liceów i techników, których uczniowie odnieśli największe sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach w roku szkolnym 2017/2018.

Najlepsi w województwach

Dla ułatwienia porównań szkół w skali lokalnej i regionalnej, przygotowaliśmy również rankingi wojewódzkie liceów i techników, które są wyciągami z rankingów ogólnopolskich. Będą one przydatne dyrektorom, nauczycielom i władzom samorządowym, a także rodzicom i uczniom wybierającym liceum lub technikum w swoim regionie.

Zamieszczamy je na stronach:

www.licea.perspektywy.pl (licea ogólnokształcące) oraz www.technika.perspektywy.pl (technika).

Triumfatorzy roku 2019

W Rankingu Liceów Ogólnokształcących na najwyższy stopień podium powróciło XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Serdeczne gratulacje dla dyrektor Reginy Lewkowicz i jej znakomitego zespołu!

Drugie miejsce zajęła szkoła, która najwięcej razy triumfowała w naszym rankingu – XIII LO w Szczecinie. Brawa dla dyrektora Cezarego Urbana, jego nauczycieli i uczniów! Trzecie jest V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, od lat kierowane przez dyrektora Stanisława Pietrasa.

W Rankingu Techników znów nastąpiła zmiana na pozycji lidera: w tym roku zwyciężyło Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie, od kilku lat systematycznie poprawiające swoją pozycję. Sukces nie byłby możliwy bez pracy dyrektora tej szkoły Sławomira Kasprzaka, któremu serdecznie gratulujemy. Na drugim miejscu – Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie, z sukcesem prowadzone przez dyrektora Pawła Kucharczyka. I trzecie w tym roku – znakomite Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Kustronia w Nowym Sączu, którym z powodzeniem kieruje dyrektor Walenty Szarek. Gratulacje!

Serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom wyróżnionym w XXI Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019. To szkoły, w których warto się uczyć.

PERSPEKTYWY

 

W Rankingu 2019 analizowaliśmy wyniki 2126 liceów ogólnokształcących oraz 1731 techników (bez szkół dla dorosłych). Publikujemy wykaz 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników.

Fundatorzy nagród